Bognár Ferenc Flórián: A Magyarok Istene, avagy 4000 éves hun hagyományaink az ősnyelv tükrében

A nagybetűs Történelem, csalfa módon megtagadta elsőszülöttjét, a minden kezdet előtti matriarchátusi őskultúrát. Hatalmi érdekek szolgálatába szegődve szemérmesen hallgat az ismereti ellenpólusul szolgáló Ősanyák koráról, mert beszámítása teljes mértékben átírná a fejlődés menetét. Ide a megtagadott Ősanyák korába érnek vissza történelmi szálaink, ezért hiába miénk az egyik legrégibb rováskultúra, nyelvét és kultúráját másoktól kikuncsorgó népnek hirdetnek azon az alapon, hogy Hungár és Magyar népnevünk nem szerepel az ókori historikusok palettáin. Persze a kereső fókusszal lehet baj, ha pl. az ógörög szövegekben nem is szerepelhetett Hungár népnevünk, mert akkoriban paleográfiai sajátosságként az NG hangpárost GG leirattal rögzítették.[1] Mivel tudósaink nyelvi alapon kényszerítettek a finn-ugor eredet skatulyájába, fogjuk vallatóra a nyelv mélyrétegét, mely híven őrzi a korábbi változások lenyomatát! Az eredmény forradalmian új lesz!

Először is tisztázzuk az alapokat!

orias 2 (3)

Az írásbeliség előtti képies megfogalmazással élő Biblia és a görög mítoszok, egybehangzóan állítják, hogy egykor Óriások, (Titánok és Gigászok) népesítették be a Földet, és a Biblia még azt is tudatja, hogy romlottságuk miatt lett elpusztítva az akkori emberiség. Lefordítva, az isteni harag nyílván a matriarchátusi világkorszak produktumai ellen irányult, ha akkoriban nők álltak a vallási és a társas élet élén, sőt nők őrizték és hirdették a Nagy Istenanya szent élettitkait. Biztosabbá teszi a dolgot, hogy a kérdéses idők Gi-gász/ Gé-gens gyermekeinek neve is eredetileg, a Föld (Földanya) Nemzetségét jelentette.[2] Vagyis ismérveiből a kultúra és tudás alapjául szolgáló kozmológiai csillagvallások békés földműves korszakára ismerhetünk, melyben mindenki egyenlőként szerepelt, (innen ered a székelyek kollektív nemessége,) és nem voltak még kiválók meg felsőbbrendűek. Az egyenlőségi gondolatra jellemzően, akkoriban az agy ,,homogén térlátó” fele vezényelte az Életet. Analógiás látásmódján, Isten meghatározhatatlanságát másolva, maga is kerülte a konkrét meghatározást, és helyette az analógiás párhuzamok képi megjelenítésére fektette a hangsúlyt. Úgy a közlés, mint az építészet és a díszítőművészet terén, a jelzés, a szimbolizálás, az utalás vált irányadóvá. Kőbe vésett emlékei, a bibliai ,,festett és faragott képek tilalma” okán megsemmisültek.

A képekből olvasva, Jahve régióiban özönvíz, Zeusz körében a Gigantomachia[3] törölte el az Ősanyák csillagvallásának bűnös egyenlőségi korszakát, ahová Nimród ősapánk gigászságán, és csillag-holdas Boldogasszony-hagyományainkon keresztül visszaérnek történelmi szálaink. E ,,női” korból vezetett át minket égi Csodaszarvasunk, ennek hagyatékán mértük szinte máig holdban a termőföldet, és innen eredt a hunok ,,holdfajúsága”[4] is, mert a legkorábbi női hagyományok bölcsei, analógiás egyezést láttak az íj, és a Hold-(anyák) íves égi alakja meg ajzó hatóereje között. Pl. az ógörög Iónok névadója Io, holdat, (égi) tehenet és egyben íjat is jelentett. Robert Graves könyveiből igazolhatóan, a hellének előtti homogén vallási helyzet az istenanyák tiszteletén alapult, és a ,,képies leírás” a Nagy Istenanyát, a világot tápláló Égi Tehén képében ábrázolta. Minden tehén-, és bika-utalás, a holdhoz való kapcsolatra utalt, lásd a mezopotámiai domborművek uralkodóinak bikaszarvait!

A női korszak hold-ideáján született íjász-hagyományok adnak magyarázatot a hunok holdfajúságára, valamint, hogy Hunor és Magor előképe is megjelent már jóval korábban, Hong/ Hang/ Hung[5] Holdanya személyében!!! Persze a Hong is csak egyik neve volt a hold soknevű gyökér-ideájának, melynek egy másik specializálódó fejlődési vonalán, a későbbi csillag-holdas Boldogasszonyt meg Szűz Máriát találjuk.[6]

Hajdani jelentőségére jellemzően, Ó-Egyiptomban a Hold nem csak az idő, de minden tudás Mérője lett, sőt, akaratának próféciáit Logosz-ként értelmezték! Egy thébai feliraton: ,,az Ő szava tetté lesz, és parancsa megvalósul.”[7] (Itt bocsánatot kérek a vallásos meggyőződésükben megbántottaktól, de történelmi nyomait tekintve, az Istenanyák korának szertartásaiban jelenik meg először a teremtő hang gondolata.)

ezust hold
Ezután jött egy új korszak, melynek harcos képviselői átrendezve a földi állapotokat, ,,égi és pokoli régiókra” tagozták a korábban egységes Létet. Elvetve a Világszülő Ős Szűzanyák történeteit, megtették etalonnak a nemes férfi ősökkel illetve a dicső Istenatyákkal indító történelem, – egyetlen igaz hagyományát. Az előd csillagvallás szereplőit pedig bűnösként az Alvilágba sorozták.

A hosszú és hullámzó eredményekkel zajló több lépcsős folyamatban, az új vallási elit, az Ős Szűzanyákat, – miként Szűz Máriát – szajhává degradálta. Egyenrangúságot valló, közös származástudatú gyermekei[8] korcs fattyúként irtandók lettek, és miután az íjász harcmodort meghaladta az idő, az Ősanyák szégyenletessé váló hagyományainak és kulturális vívmányainak még az emléke is törlődött.

És most jön a lényeg, még sem tűnt el minden nyomtalanul! A nyelv, a mitológiai képekkel összhangban, megőrizte a változás bizonyítékait! Ugyanis nyelvtörténeti jellegzetességként értékelhető, ahogy az ősi eszmények is át lettek polarizálva, és ellentétes értelemben kerültek használatba. Így lett a:

-ném. Magde = szűz és szolgáló, (ágyas) …  Dirne = lány, hajadon, és szolgálólány, kurva

-ang. Maiden = szűz és szolgáló (ágyas) … cseh Bohiné = Istennő, és Béhna = szajha,

-szlovén/ horv. Devica  és ukr. Diva = szűz, ám cseh Devka = szajha

-ógör. Partheniosz = szűz, Partheniasz = ágyas gyermeke (fattyú)

-ógör. Coré= hajadon, szűz, a Cár = hulladék, és szolga (ágyas)

-svéd: As és Ása = istenek, és As = dög, tetem, … szláv = dicsőséges, és szolga

Itt rátérhetünk végre arra a nyelvtörténeti gyökérpontra, melyre tanulmányunk épül!: az ősanyák korának analógiás látásmódján születtek az olyan sokatmondó kifejezések, mint: – ,,Miként fent, azon képen lent is,” avagy az ,,Isten képére teremtett ember,” és nagyon lényeges momentum, hogy az ősnyelvi kezdeteknél is analógiás törekvéseket találunk!

Ezért az ókori ember, a Logosz által teremtő Istent másolva, – beszédes szent nevéből képezte a vele rokon fogalmak neveit!

Ettől minden mai szó visszavezethető egy valamikori Istennek, vagy népnek a beszédes nevére, még akkor is, ha csak az eredeti névadás töredéke maradt felismerhető. Analógiás egyeztetés szülte Eroszról az erotika, Krónoszról a kronológia, Egyiptom Chem nevéről a chemia kifejezést, Magyar ősapánkról magyar nevünket és magyaráz szavunkat.[9] Ez tiszta sor. Az már kevésbé tetszetős, de immár érthető, hogy az ősfogalmak átértékelődésével az angol és német a Hungárról, megvetően a hungry/ hunger = éhes (,,éhenkórász”) fogalmát gyártotta! A nyelvfejlődésből kiolvashatóan, korábban még a Hong/ Hang néven tisztelt és Logosz-t hirdető dicsőséges Hold, valamint a tudását közvetítő népe is ,,angyalinak” azaz ,,közvetítőnek” volt tekintve,:

– Hiszen Perzsiából jőve, népnevünkről származtatható az ógörög Ang-aros = ,,perzsa lovasfutár, és hírt továbbító,” kifejezés, és lám ennek szinte szinonimája az Ang-elos = ,,hírnök, követ, küldött” szó.[10] Utóbb éhenkórásszá lettünk. Ugye tiszta történelem! (További megerősítésül lásd másik tanulmányomat.[11])

Térjünk most át a Hungár név történelmi hiányára! Eltűnését illetően, azt a régi írások, G előtt jelöletlen N hangjának számlájára írhatjuk. Ennek folytán a Hungár már nagyon régen Hagar/ Agar/ Ogor alakot öltött,[12] és bizony eléggé történelemhamisítás szagú, ahogy a bibliai Hágárhoz fűződő 4000 éves kapcsolatunk emléke eltöröltetett. Szerencsére a messziről érkezett zsidóság tudva róla életben tartotta emlékét, és a középkorban Hungár szinonimájaként használták ránk Hágár nevét.

Az adatokat 1881-ben közlő Kohn Sámuel rabbi azonban,[13] bár a Hágár névnek a Hongroe formával az ókori Bibliában két ízben történt egyeztetését elismeri, de ezt csupán olyan elírásnak tartja, – amelyből a középkori zsidóság is tévesen következtetett a Hágár és a Hungár nevek közti azonosságra. A 2009-ben megjelent Hágár országa c. könyv is ezt a véleményt sulykolja, de mivel több irányból jövő adatok igazolják az egyeztetés helyességét, így a Hágár és a Hungár nevek azonossága által, 4000 éves múltunk bizonyítéka került elő!

Vegyük sorra az egyezés további bizonyítékait!

– Nem csupán a héber, de a középkori keresztény források is (h)Agar-enusnak ismertek minket.[14]

– A Hágár név héber Futó jelentése[15] összecseng a népnevünkkel egyező görög Angaros = lovasfutár, (lovas Futó) szóval. (írva Aggaros)

-Továbbá a német nyelv is egyezést mutat a Hager és Hunger formák között:

Hunger = soványság, ínség, éhség,

Hager  =  sovány, ösztövér, cingár. És tovább pontosít a:

Mager = sovány, ösztövér, szintén, [16] ráadásul az angol változat megőrizte a görög GG-s formát: Haggard = sovány, ösztövér, szikár.  (A GG itt az NG-t takarja.)

-A tévedés kizárására, hasonló változatok születtek történelmi Mogor nevünkről is! A mogorva angolul anger = harag, ill. ,,hágári változata” franciául a hagard = haragos, és chagrin = mogorva, haragos.  Mogorvává tehát elvesztett őspozíciónk okán váltunk!

– Végezetül Hágár és Hungár egyezését a XII. sz-i hivatalos magyar állami használat is bizonyítja! II. Géza királyi pecsétjén, kb. 1160, országunk neve HUGARIE felirattal látható! [17] Továbbá a Gesta Ungarorum bécsi kéziratában, ,,HUGARII,” … a VII.sz-i Szent Isidornál ,,UGRIOS,” …  Georgikosz Monachosz Világtörténelmében, görög nyelven két GG-vel ,,OUGGRI,” … és az ebből merítő Nesztornál szláv módra már ,,UGRI,” … Teofülaktosz Szimokattánál ,,OUGOR” formában áll népnevünk. [18]

Tudósaink tehát Kohn Sámuel rabbi közléséből elfogadták az ,,ókori tévedés tényét,” és lezárva az ügyet, Hungár népnevünk Ábrahám korára vonatkozó, kora-középkori szövegkörnyezetben való előfordulását, vizsgálat nélkül hagyták. Vétkes mulasztás, hiszen kideríthető lett volna, hogy az arabok ősanyjaként ,,egyiptomi szolgálónak” lefestett Hágár, egy Nimródtól származó királylány volt, mi által közvetlenül is becsatlakozik nemzeti hagyományainkba!!!

Ezt pedig Némäti Kálmán fedezte fel 1912-ben: …,,A többnyelvű Szentbibliában sikerült felkutatnom a fényképen ide mellékelt Nimród-okmányt, melyet Jonathan ben Uziel, a Kr.u. VII. században összegyűjtött, régi zsidórabbi följegyzések alapján chald nyelven szerkesztett, ami hangtanilag meg jelentéstanilag dr. Krauss Samu rabbiképző tanár szives oktatása nyomán így szól: …,,és nem lesz szükségünk fiára Hágárnak, aki leánya Fáraonak, aki fia Nimródnak,” [19]

Íme a már ismert képlet: a nimródi ,,óriások” elődműveltségéhez kapcsolódó Hágár/ Hungár Ősanya ,,Királylányi, Szűz” mivoltából, a későbbi latin és görög nyelvű biblia-változatokban rangvesztett Ágyas-szolgáló lett, aki a pusztába ,,futott.” A Biblia, Egyiptom (Micraim) és Nimród ősatyákat rokonná téve, Hágárnak is egyiptomi származást ad, a Targum ezt megtoldva, egy nimród-fi fáraó lányának ismeri.

Az iszlám hagyományokban Hágár, egyrészt szintén az egyiptomi fáraó lánya, másrészt a prófétákról szóló részben,[20] a (Nílustól Marokkóig terjedő) Magreb királyának lánya, aki csak apja halála után lett egyiptomi rabszolga. Ezen adat további pontosítást jelent, hiszen a maga is magrebi származású Al-Garnati szemtanú, (1150-1153 között átutazó) az árpádi Magyarország lakosságának jelentős részét, Észak-Afrika Magreb térségéből való magrebinek (arabul nyugati) ismerte fel.[21]

Kellett lennie egy az ismert földet körbevándorló néptömbünknek is, ha egyházi íróknál az Agarenusnak a Sarracenussal és az Izmaelitával való ókori rokonítása a középkorig tart, és a Magyar névvel való egyezésük bizonyságául, a HAGARENUS nép el-MAGAR-IN néven is említve volt.[22] Ráadásul az örmények, Hágár-fi Szaracén hódítóikat nem tartották semita népnek!!![23]

Több szál vezet tehát Óegyiptomhoz. Nagy veszteségünkre az Egyiptom történelmével foglalkozó írások nem ismerik Hágár (a Futó, máshol a Vándor) személyét! Nagy szerencsére viszont említenek egy másik Futót, Honsu (Chonsu/ Khonsu formával is) holdistent, időnként sólyomfejjel ábrázolva! (Mezopotámiában Ensi és Inzu néven.)

E Honsu tehát szintén egyiptomi és Futó, továbbá épp úgy holdisten, ahogy Hágár is.[24] Az ilyen pontos megfelelések véletlensége matematikailag kizárható, így alaki eltérésük magyarázatában helyet kérnek a hangváltozások azon természetes folyamatai, melyek a Honsu és a Hong-(ár)-t egymás változatainak állítják! [25]

[1] Lásd a Györkösy-Kapitány féle Ógörög-Magyar szótárt, (Bp, Akadémia Kiadó, 1990).

[2] Szintén az ógörög szótárban áll.

[3] Gigászok háborúja

[4] A kínai JUEH ,,hold” jelentésű, miért is a kínaiak HOLDFAJÚNAK nevezték, a Kína határvidékéről Perzsiába költözött JUEHTI, avagy JUECSI, hún népeket. Dr Blaskovich Lajos: Őshaza és Körösi Csoma S. célja,  47. old.

[5]A magánhangzók bizonytalansága a csak mássalhangzót jelölő régi írások miatt adódik. Az ,,ár” végződés, fi, fiak értelmű, és Hongár Hold szerepére mindjárt kitérünk.

[6] Hungáriát a képzőművészet is nőalakban ábrázolja. (Rév. Lex.)

[7] Dr. Fáy Elek, A Magyarok őshona, legrégibb nyomok, (Bp, 1910) 262.old. idézi  dr. prof. H Brugsch-t: Thot egyiptomi holdisten, a teremtett világ éltető lelkéül, mint Szt. János logosza = isteni igéje tiszteltetett. Egy thébai Khonsu-Thotra vonatkozó felirat szerint: ,,az Ő szava tetté lesz, és parancsa megvalósul.” …. A teliholdas éjszakákon sugallmazott hirdetményeiből eredhet a Hold Hong-ár nevének analógiás kapcsolata a magyar ,,hang” ősetimonnal.

[8] Ebből fakadt a székelyek kollektív nemességi hagyománya.

[9] Chemia = Egyiptom, (Ógörög-M. szótár) kémia = Chem (Révai Lex) és Chem ősapja Chám. Népről jött a vandál, a cimborál, a briganti, szlávról a szolga, stb. Lásd Isten képére, avagy a nyelv holografikus oldala c tanulmányt. (internet)

[10] Természetesen mindkettő GG-vel szerepel a szótárban! Bár az ,,angyali” származtatás az angolszászokhoz vezetne, de ők Atillával egy időben hódították meg Britanniát, és egy más irányú vizsgálatban magyar-rokon hun népnek mutatkoznak. A perzsa jelző viszont ül, hiszen onnan jöttünk.

[11] Lásd, Isten képére, avagy a nyelv holografikus oldala, c. másik tanulmányom, 

[12] Az Ógörög Szótár elején álló felhívás szerint, a GG, (dupla G) helyesen NG olvasatot kíván, pl. Aggelos ejts Angelos = hírvivő, így lett a Hungárból ®Huggar ® Hagar, ill. szláv nyelvben Ugar, és a normann Varang ® Varég, stb.

[13] Kohn Sámuel, Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez, (1881) 158. o.: ,,Hagar pedig, mely a szent-irásban többször mint népnek neve fordul elő, annál inkább kínálkozott Magyarország  számára, mivel a szent-írás kaldeus fordítása, e szót két helyütt határozottan így fordítja: Hungróé.” ……  Némāti Kálmán, A Nimród-elmélet fölfedezett ismeretforrása, (Bp, 1912) 6. o. ,,a héber Hagrim, azaz Hágárok helyett, magában a többnyelvű Sz Biblia zsoltárainak meg I. Krónikáinak chald fordításaiban, úgyszintén a Wilkins féle, s Beck-féle Targum kiadásokban Hongroe, azaz Hungárok olvasható.”

[14] Pl. A Szent Galleni kalandozókat, Horvát István, A Magyarokról, mint Agarenusokról, (Pest, 1828) Annyi kiegészítéssel élünk itt, hogy az Agarenus és Hagarenus forma, mind az ókori, mind a középkori forrásokban azonosítva volt.

[15] A Révai Lexikoban: Szökő, máshol Vándor. A Hágár holdságával nem foglalkozó Némāti Kálmán, A Nimród-elmélet fölfedezett ismeretforrása (Bp, 1912) tanulmányában, a héber nyelvtanárral folytatott konzultációja után Futó-nak fordítja. Az örmény hagyományban (Szongott Kristóf, A magyarok eredete és őslaka, 1906.18.o.) Hágár héberül Jövevény, (tehát vándor), az arab hagyomány a mekkai zarándoklathoz kapcsolja (Higrá/ Hidzsrá) és a Biblia: ,,ő elfuta ő előle.” Majd: ,,Az elfutott Hágár visszatér.” (Mózes I. 16.6. Károli féle Szent Biblia) Mindezen jelentések szabatosan, a Vándor fogalmát körvonalazzák.

[16] Ballagi Mór, Német-Magyar Szótár. 1862

[17] A felirat: GEISA D(e)I GRA(tia) HVGARIE. DALMATIE. AD(qve) CROVATIE REX. . A HVGARIE név U-ján vonás jelöli az N-t. Horvát István, II Geisa és III. István Magy. Kir. Petsétnyomóikról és Petséteikről (tanulm) Tud. Gyűjt. 1835 

[18] Némäti Kálmán, Nagy-Magyarország ismeretlen törtémelmi okmánya, (Bp,1911) 26.o. – 33.o. – 39.o. – 36.o. – 40.o.

[19] Némāti, A Nimród-elmélet fölfedezett ismeretforrása (Bp, 1912) 5.old. Idézi: Waltoni Biblia Sacra Polygotta, Tomus IV. Genesis Caput XVI. Targum, Jonathan ben Uziel  

[20] Khiszasz al-Anbijja 

[21] (lásd Borbola János,Abu Hámid Al-Garnáti elgondolkodtató utazása. c. tanulmány). A magreb szó a szövegben, l-magáriba = Magariból származó, ’abná’u-l-magáriba = Magaribák fiai, és aulád al-magáriba = Magaribák gyermekei-ként fordul elő . Hivatkozik Bolsakov O.G. és Mongajt A.L. Abu-Hámid al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában 1131-1153 (Gondolat, Bp, 1985) 

[22] Szent Epiphanius: ,,Az Ismaelitákat és Agarenusokat, kik most Sarracenusoknak hivatnak.” (Horvát : A magyarokról, mint agarenusokról, Pest, 1828. 4. és 5. o.) …és J. Scaligeri, XVII. sz-i keletkutató: ,,A Hagarenusok hivatnak a Zsidóktól Hagrim néven is Ágártól Ábrahám Szolgáló Leányától, és maguktól az Arabsoktól Erab-el-Hagiari néven. Neveztetnek máskép el-Magar-in néven is.” (u.o. 11.o.)

[23] ,,A 693-ban egész Örményországot hatalmuk alá kerítő Szaracen-ok az örmény történelemben HÁGÁR-ok (hágáráczhikh és hákáráczvoch) néven fordulnak elő. …  Nem voltak ugyan semiták, de az arab pusztában Ruben, Gád héber törzsek szomszédságaiban laktak.” (Szongott Kristóf, A magyarok eredete és őslaka, 1906.18.o. lábjegyzet, Mechitár Lexikon adata.)

[24]Hágár a mezopotámiai Szin holdistennővel direkt módon azonosítva volt. Kitűnik Pál galatákhoz írt leveléből, (4:22-31) hogy az arábiai Sinai hegyet (azaz Hold-hegyet) egykor Hágár néven ismerték. … Szin :  – 1) babiloni holdisten, -2) Sinai hegy, az elnevezés az ottani Szín-kultuszra utaló. (Bibl. Lex.)

[25] Ugyanis a G ≈ DZS, a DZS ≈ ZS, és a ZS ≈ S, lneárisan G → DZS → ZS / S. A kentumos Honga azonos a satemes Honsu alakkal, és a szóvégi R hang eredetjelölő, lásd részletesebben interneten is elérhető tanulmányaimban.

A kutatásokról bővebben itt olvashatnak.

 

magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post Karácsony előtti próba – Torta dekoráció
Next post Szent Miklós legendája

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás