A nemzettségtábla amit el akartak pusztítani

 

 

 

 

 

Rokonoknak nevezzük azokat, akik két külön család egyesülése által kapcsolódnak össze és szaporodni kezdenek. A ma itt élő szkíta, hun, turk, jász, székely, sumer és mindezekkel egytestvér magyar nép csak része (mikrokozmosz!) annak a hatalmas népegységnek, amelynek zöme ie. 6000-től folyamatosan lakja a Kínától a történelmi Magyarország határait.

Az őskultúra terjesztői

A szkytaságot ie. 2500-tól ismeri az Indiai történelem, amikor is ők lettek India újabbkori kultur-őstelepülői. Az erről az időszakról levő információkról az indiai ,,Puránák”- szent könyvek – adatai szerint a szkytaság ősei az indiai özönvíz előtt 35 000 éve, a Kaspi-tó keleti vidékeiről kiindulva szerte szóródtak India, Kína területére, a Tigris és Eufrátesz folyók közé és Közép-Amerika partvidékeire. A Puránák, az ősi szent könyvek adatai az indiai ,,nagy özönvíz” idejéig nyúlnak vissza.

A mai tudomány ezt a geológiai eseményt 50-30000 évre teszik. Ekkoriban a Kárpát-medencét még tenger borította. 12 000 évvel ezelőtt az ősi szkyták a Kaspi-tenger túloldalán, az Aral tó körül építenek hatalmas városokat. Az 1900-as év elején napvilágot látott a sok épület maradványa. Az 5000 éves indiai Mohensodaro és Harappa városok kultúrája, ugyanúgy, mint a sumir és ó-egyiptomi kultúra ezekhez képest már egy közeli korszak eseménye.

A nagynevű angol W. W Hunter: Az indiai birodalom c. munkájában a skytha kérdésre vonatkozóan a következő fontos adatokat közli.

,,A turániak legősibb vándorlásai kétségtelenül még a történelemelőtti időkben történtek, az induktív történelem még távolról sem vizsgálta meg a turáni őskort ahhoz hasonló sikerrel, mint amilyent végzett az árja népek eredetére vonatkozólag. Mostanra már bizonyos tény, hogy még az árják (mitanni-, méd-, ős-perzsa települők) előtt, India őstelepülői a turáni skythák, ie. 2500-tól kezdve a mai magyar honterületéről Indiába került skythák voltak azok a népek, akik megalkották India tulajdonképpeni ősi kultúráját, nagyszerű építészetét és India hatalmas vallásos megmozdulásait. Buddha, Zarathustra és Krsna, a maguk faja szerint ezekhez a turániakhoz tartozóak. Turáni volt az elgondolás alapeszméje, – építészetének, művészetének, irodalmának és filozófiájának gazdag megjelenítési formája, – s ugyanúgy vallásos elmélyüléséhez szükséges lelkisége is a magyarral rokon-fajták bensőséges lényének a kitermelődése. A mai napok történetírói a Hunok 4 csoportját ismerik. Ezek pedig 1. az Atila-féle Hunok, 2. a fehér Hunok, 3. a magyarokat, akiket a fehér Hunokkal és 4. az indiai Hunokkal akiket a fehér Hunokkal, így a magyar fajtával azonosítanak. E népcsoport kaukázusi-ágának vezetőjévé választják ,,Magyart” fejedelemül. – Ők India 40 állama felett uralkodtak, utódul hagyva többek között India ma is jelentős szerepet vivő ,,rádzsaput” népcsoportját. A magyarokat a skytha, illetve hun ephtalita (fehér-hun) alapfajból eredeztetik az ősi magyar krónikák is.”

Hazugságok tömkelege

Miért is mondom mindezt? Nevezetesen azért, mert állandóan azzal a hazug információval fertőznek minket, hogy kis Nép vagyunk. Ezt én személy szerint kategorikusan visszautasítom. Természetesen bizonyítani is tudom állításomat. Az, hogy ezt a Magyar Tudományos Akadémia nem fogadja el, az számomra semmit sem jelent. Mégpedig azért, de ez csak egy a sok közül, mert országunk népességét lefertőzte a finn-ugor elmélettel, ami hatalmas csapást okozott a Magyar Nép, a Magyar Nemzetcsalád számára. Ez az alakulat szinte egyenes ágon folytatja azt a ,,szent Istvános” irányvonalat, mely számunkra hatalmas tragédiát okozott és okoz mind a mai napig. A mai Magyarságban már nincs meg az ősök tisztelete és szeretete. Nincs meg az önbecsülése sem. Ugyanakkor nem veszi észre ez a nép, hogy a gyökér, és az identitás tudat nélkül nem létezhet.

Az, hogy néha egy-egy gondolat erejéig a Bibliából idézek, az nem azért van, mert számomra oly szeretetre méltóak, hanem azért, mert az azt írók és vazallusaik pusztították és pusztítják el ma is kincseinket és bizony van egy-két olyan dolog benne, ami számunkra használható. A Bibliáról azt mondják szent könyv. Kérdem én, miért? Mitől szent egy olyan könyv, amit emberek írtak, szerkesztettek? Istent ebbe nem kellene belekeverni. Neki még egy pici kis evangéliumot sem hagytak. Nem tudom hány ember van ma itthon, Magyarországon, aki tényleg elolvasta ezt a könyvet. Biztos vagyok benne, hogy nem sok. Volt egy időszak az életemben, amikor teológira jártam és ott hallottam a következőt. Azt hittem, megüt a guta, amikor a tanár úr azt mondta Jézus urunk születésével kapcsolatban, sőt bizonygatta, hogy Jézus spermából lett. Nesze neked szeplőtelen fogantatás. Na mindegy…. Mellesleg nagy tisztelettel megjegyezném azt az érdekességet is, hogy Jézus Urunk tanítványai mind szkyták voltak. Természetesen Péter is. Egyetlen egy zsidó volt közöttük, ez pedig az az iskarióti Júdás, aki el is árulta.

[Szerkesztő: muszáj közbe szólnunk, ugyanis iskarióti Judás egyetlen másodpercig sem volt Jézus urunk tanítványa, a zsidótanács beépített kémeként próbált a közelébe férkőzni.]

Ezzel azonban ennek még nincs vége, mert idő közben kiderült az is, hogy az a bizonyos Pál apostol

[Szerkesztő: ismét csak egy bibliai beidegződés: Saul rabbi soha nem volt volt sem Jézus tanítványa, sem apostol, még csak nem is találkoztak – azt a találkozást Jézus nem élte volna túl, hiszen Saul/Pál a rabbitanács megbízásából mint vezető bérgyilkos üldözte Jézust és tanítványait.]

ennek a Júdásnak az édestestvére.

[Szerkesztő: hát igen, régen sem volt könnyű jó spiclit találni. Saul olyan keményen dolgozott a „dicsőségért”, hogy még a saját testvérét is beszervezte, belerángatta a mocsokba. Klassz kis család.]

Tudnotok kell azt is ha már ennyire benne vagyunk a témában, hogy a Római Katolikus Egyházat nem Péter, hanem Pál alapította. Szerintem Pál apostol nem szorul védelmemre de azt azért el kell mondanom, hogy ez a mai judeo-krisztianista kereszténység sem az, amit Ő megálmodott. Még pedig azon egyszerű okból kifolyólag, hogy Pétert, mint szkytát megölték volna a római birodalomban, na meg aztán a nyelvüket sem beszélte. E helyett Jézus halála után ellenkező irányba indult, mégpedig Indiába a testvéreink közé.

Pusztítás

Természetesen igyekeztek mindent, ami a mienk elpusztítani. Hogy mit pusztítottak el? Ilyen például az írásunkkal – a rovásírással – feljegyzett krónikáink és szent könyveink, mágusaink és táltosaink feljegyzései királyaink elpusztításának kódexei. Elpusztították nemzetségtábláinkat, ami a Bibliában szereplő Noé ideéig visz vissza. Azonban minő pech még is megvan. Úgy látszik nem tudtak ,,rendes” munkát végezni. Pedig nagyon akartak. Az inkvizíciós peranyagokat, azt, hogy hogy szereztek vagyonokat tőlünk, stb. Erre szokták mondani megér egy misét.

Nekünk, magyaroknak tudomásul kell vennünk, hogy nincs okunk lehajtott fejjel kullognunk és sóváran nézni a többi népet. Gondolj csak bele, hol az a nép, aki mindig képes önmagából megújulni. Az 1925-ben J. J. Módi a Bombay Parszi Egyetem professzora a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásain a következőket mondotta:

,,Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a Hunok a Magyarok testvérei, s így a magyarság az ősi-skytha-hun népek leszármazottja, mely magyarságának a történelme a ma élő ősi népek, legősibb történelme.”

Most pedig tekintsük meg azt, amiért mindig gyilkoltak minket. Ennek eltüntetéséért gyilkoltak, pusztítottak. Ám mint látni, minden hiába.

 A nemzettségtábla, amit szerettek volna elpusztítani

Ezennel most közreadom:

1. Noé 2. Ham 3. Chus 4. Nimroth 5. Hunor 6. Bor 7. Dama 8. Keleed 9. Keure 10. Kear 11. Beller 12. Radar 13. Othmar 14. Farkas 15. Bondofard 16. Buken 17. Csanad 18. Rudli 19. Bejtur 20. Mike 21. Miske 22. Ompud 23.Kulcje 24. Leuente 25. Leel 26. Zamur 27. Zambur 28. Bolug 29. Bocju 30. Zoltan 31. Berend 32. Kadicja 33. Opos 34. Ethei 35. Sjemein 36. Turda 37. Bendeguz 38. Atila 39. Chaba 40. Ed 41. Vgec 42. Eleud 43. Almos 44. Arpad 45. Zoltan 46. Toxus 47. Geijz

A többit pedig már tanultátok. Igaz sok-sok félrevezetéssel.

Nimród

Tudnunk kellene néhány olyan dologról is, mint hogy pl. Attila a nagy HUN (magyar) király önmagát Jézusházi királynak nevezte és tudta is, hogy az. Ugyanakkor nem egyszerű király, hanem papkirály volt. Horkai minőségben. Olyan, mint a későbbi papkirályunk, Árpád. Szakrális!

Árpádról pedig azért nem árt tudni, hogy hol születik. Figyelem! Kievben. Mégpedig Álmos fiaként 840-ben. Ezek szerint, akkor meddig is értek határaink? És akkor most pedig nézzük meg, hogy István korában, illetve utána folyamatosan hogy zsugorodunk. Hála a katolikus egyháznak!

Úgy látszik, valami olyan fertőzési folyamat indult el akkoriban, aminek egyszerre két tünete biztos van. Az egyik az ország területi fogyása, valamint az ország lélekszámáé is. Találós kérdés? Na miért? Most pedig még azt is meg kell említenem ha már őseinkről van szó, akikre minden körülmények között büszkék vagyunk én legalább is az, hogy ez a név, mármint az Attila szó eredetileg nem mást jelent sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – nap-ember – vagyis a Nap-Isten fia. Szép? Nem tudom tudod-e, hogy a Sumér nép nekünk nem rokonunk hanem Testvérünk! Óriási különbség. Na meg aztán, épp most jut eszembe, hogy szerintem nagyon sokan azt sem tudják, hogy ki volt Attila édesapja. Ugye? Na akkor most épp itt az ideje, hogy megmondjam. Nem más Ő mint Bendegúz. Nem ismerős ez a név? Na ugye, azért valami rémlik, feldereng. Hogy is van ez? …Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére! Csak azért teszek felkiáltó jelet, mert szerintem megint felbukkant egy ősünk, akit a mai magyarnak nevezett történelemoktatás egyszerűen lesöpör az asztalról. – Természetesen nem Ő az egyetlen.- Helyesebben szólva agyonhallgat és ezzel megint gyengít minket. Pedig ezek nélkül az ősök nélkül mi nem léteznénk és a szép még az egészben az, hogy talán európa sem. Az ő uniójával együtt. Ja, még adós vagyok a születési évszámmal és hellyel. Tehát 391-ben. Testvére Buda, pedig 389-ben.

Tessék már nekem megmagyarázni, miért van az, hogy mi mindent eltűrünk!? Minket nyugodtan szembe lehet köpni. Meg is teszi mindenki. Hogy miért? Azért, mert biztos lehet abban, hogy büntetlenül megteheti. Azzal a néppel, fajjal szemben, akinek mindig mindent csak köszönhet. Visszaéltek a szeretetünkkel és szép lassan, ahogy belénk nevelték azt az idióta dolgot, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltetethess, meg azt a másik förmedvényt, hogy ha megütnek, ha arcul csapnak, fordítsd oda a másik orcád is. Vajon hol tanulták a kihasználóink ezt? Személy szerint én arra gondolok, hogy magától az ördögtől! Na, hogy tetszik? Ezzel pedig azt merem állítani, hogy ellenfeleink a negatív cselekedetek uralkodójának iskoláját járják és ott kapják azt a képesítést, tanítást, hogy Jézus Népét hogy lehet tönkretenni. Jómagam nem szeretem a Krisztus nevet használni, mert ez azt jelentené, hogy Jézus Urunk kereszthalála valami olyan dolog, ami azt a felfogást éltetheti, hogy ha Jézus fel is támadt és elment, akkor helyette a még mindig itt élő népét kell pusztítani, s avval ugyan azt lehet elérni, mint Jézussal. Akiből Krisztust csináltak. Most pedig lassan már azt nem értem, hogy ha Jézus elvitte az Ő meggyilkolásával az emberiség bűnét, szemetét, akkor hogy lehet, hogy mégis ennyi utálatosság van szerte a világban? Tartok tőle, valahol valami nem gömbölyű.

Amennyiben elvitte a bűnt, akkor hogy lehet, hogy még mindig itt van és egyre burjánzik? Ügyetlen volt? Mármint Jézus. Nem. Az történt, hogy mindenkit átvertek. Szerinted ki ezért a felelős? Alapjáraton azt kell mondanom, hogy nem más, mint a mindenkori politikai ,,elit”. Azok, akik sosem engedték meg a magyarnak, hogy erőt merítsen, hogy megújuljon. Egyszerűen nem értem, miért, mi módon lehetett a magyarságot lefolytatni? Nálunk mindig valahogy az alja került felülre. Ha pedig nem, akkor azt egész biztos megölték. Azonban szerintem ez még mindig nem ok arra, hogy valaki gyáva legyen. Már pedig a magyar azzá vált. Ennek a gyávaságnak a kezdete pedig arra a bizonyos szentistvános időtől indul.

István öröksége

Egész biztos vagyok benne ha Koppány lett volna a király, akkor ma itt nem idegenek uralkodnak és nincs ebben a hazában egy gyilkos egyház úgymondd piedesztára emelve. Nem tudom tudod-e, hogy ahhoz, hogy István király legyen, többszöri gyilkosságot kellet elkövetnie. Először megölte, megölette apja testvérét Gyulát, majd pedig a királyságra jogosult Koppányt. Szerinted milyen királyság az, amely vérben születik, a testvérek vérében? Hát ilyen, mint amilyen. Látod és érzed. Nem? Később pedig majd elmondom azt is, hogy az akkori magyarok az országot gyepűrendszerrel lakták. Ez egyúttal védelem is volt. Ide nem lehetett csak úgy bejönni. Ehhez egy valami kellett. Áruló. Ennek az árulónak pedig nem más a neve, mint a római katolikus István király. Az ügy pikantériája pedig még az is, hogy akkoriban egy olyan nemzetbeli pápa volt uralmon, mint akinek TRIANON-t köszönhetjük. Neve Gerbert. Igaz XII. Pius néven.

Mi, pedig ebben a mára már szétrablott, kifosztott hazában élünk, gyökértelenül tengődünk és máról holnapra élünk, mint apátlan és anyátlan árva. Mindezt miért? Megmondom. Azért, mert mára a magyar egy önbecsülés nélküli, a fizikai életét féltő valamivé lett. Kapott egy vallást, amit félelméből felvett és közben teljesen tudatlanná vált.

Őseink nem félték a halált. Jézus sem. És mi van ma? Hát szégyen. Jó lenne ha visszatérne szívedbe az igazi Jézus szeretete és merd Őt Apádnak nevezni. Ne higy Elohimnak, ne higy Adonáinak és a többieknek. Nem azért, mert ilyen vagy olyan, egyszerűen azért, mert nekünk idegenek. Ugyanakkor ne említsd úgy se, mint Krisztust, aki elvette a Te bűnöd. Szemenszedett hazugság. Szeresd úgy és kövesd néped erkölcsiségét és ne engedj az idegeneknek. Ne hidd, hogy Jézus Népe kapta a 10 parancsolatot! Ahhoz Nekünk, magyaroknak semmi közünk. Nekünk ez a szívünkbe volt és van írva, ha néhányunknál ez kissé meg is kopott. A vér azonban nem válik vízzé.

magyarmegmaradasert/magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

4 thoughts on “A nemzettségtábla amit el akartak pusztítani

  1. Érdekes, de a Szent Istvános rész habsbulg szagú…
    Ha a mi Istvánunk annyira gazember vót, hogyan ajánlhatta fel vértől csöpögő kézzel a Szent Korona Őfelségét Máriának, aki onnan kezdve magyarország örökös királyéja, és nem(!) patrónája?
    kiváncsi lennék a cikk írójára.

  2. Sajnos a történelemben sok minden homályos, hiszen nem voltunk ott…és a történelmet a győztesek sokszor átírták….lopják, bitorolják ősi értékeinket, olyan csodálatosak, bátrak, nemeslelkűek voltunk, hogy irígységből, hatalomvágyból eltökélték, elpusztítanak, kiírtanak minket, népünket, megfertőzik csodás országunkat. Ne hagyjátok. Tisztalelkűségünk miatt mi nem csaltunk, loptunk, csak adtunk, segítettünk, de a ravasz, alattomos ellenség kihasználta tisztaságunkat, és ellenünk fordította…..A magyar magyarral házasodjon, magyar üzleti partnereket támogasson. Csak így erősödhetünk tovább újra, és űzhetjük el hazánk, népünk pusztítóit…együtt. Könyörgöm segítsetek egymásnak, magyarok. Ébredjen a gerinces, büszke, magyar virtus, becsület, hatalmas, tiszta erő, sugárzó szeretet, ősi energia! Mivé válna a világ, ha mi nem lennénk többé? Nélkülünk nem is lett volna…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Next Post

Felvidék - Feszty Árpád Nemzetközi Műveltségi Vetélkedő

sze dec 19 , 2012
              2012. december 12-én került sor az immár hatodik éve megtartott Feszty Árpád Nemzetközi Műveltségi Vetélkedőre, mely évről évre már hagyományként kerül megrendezésre az ógyallai Feszty Árpád Alap Iskola falain belül. Ez a vetélkedő a Feszty Árpád Hét többrétű program sorozatának a fénypontja. Komoly […]

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás