A katolikus egyház és a szabadkőművesek viszonya

 

 

 

 

 

 

 

A katolikus egyház a történelem során mindig nagy hévvel támadta a szabadkőműveseket s az indokait sem változtatta. 1738 -ban XII. Kelemen pápa In eminenti kezdettel, bullát adott ki a szabadkőművesek ellen. A bulla értelmében a szabadkőművesek vallási hovatartozástól független, bizonyos természetes erényeket színlelő férfiak közössége, akiket szoros szövetség tart össze.

Megesküsznek a Bibliára, hogy megtartják titkaikat, és aki megszegné ezt az esküt, arra szörnyű büntetés vár. XII. Kelemen pápa is feltette a kérdést, hogy „mi okuk volna a szabadkőműveseknek a titkolózásra, ha nem az, hogy elrejtsék gonosz tetteiket,” A pápa a kiátkozás terhe mellet megtiltotta a katolikusoknak, hogy belépjenek a szabadkőművesek soraiba. Nevezetes a másik vád is. Az, hogy a szabadkőműveseknek ünnepélyes esküt kell tenniük, hogy saját érdekeit akár erőszakosan is érvényesítik a „cowan”-okkal (nem szabadkőművesekkel) szemben, ha titkos jelek által felismerik egymást, akár hivatali kötelességeik rovására is tartoznak különféle szívességeket tenni egymásnak. A pápa hangsúlyozta, hogy „ Ennélfogva nem helyénvaló, hogy a szabadkőművesek fontos hivatali pozíciót töltsenek be a rendőrségen vagy a bíróságon.”
A katolikus egyház a további években is elutasító állásponttal nyilatkozott a szabadkőművesek iránt.1983-tól jelenleg is hatályos Egyházi Törvény (Codex Iuris Canonici) már nem nevesíti a szabadkőműveseket, pusztán megállapítja, hogy: „Aki belép olyan társulatba, amely az egyház ellen mesterkedik, megfelelő büntetéssel büntetendő, aki pedig ilyen társulatot előmozdít vagy vezet, egyházi tilalommal büntetendő.”

XII. Kelemen pápa
XII. Kelemen pápa

A Jozeph Ratzinger bíboros, prefektus (legutóbb volt a pápai trónon, XVI. Benedek néven) által vezetett Hittani Kongregáció 1983-ban kiadja a később II. János Pál pápával jóváhagyott – Nyilatkozat a szabadkőműves társadalomról – című állásfoglalást (Quaesitium est), amely tilalmazza a katolikusok szabadkőműves tevékenységet, és ez irat szerint a szabadkőműves katolikusok nem vehetnek részt az eucharisztia vételében, a szentáldozásban.

A zsidók és a szabadkőművesek

1929-ig volt érvényes az a kötelezettsége minden szabadkőművesnek, hogy hisz az Univerzum nagy építőjében. Ez a téista elképzelés ekkor volt felváltva deista elképzeléssel. Ma szabadkőművesek páholyában Amerikában vagy Angliában a feltétel, hogy valamilyen vallású legyen. Belgiumban és Franciaországban a nagyja agnosztikus vagy ateista. A szabadkőművesek kijelentései szerint vannak köztük zsidók, keresztények és muszlimok is. Az antiszemiták és az antiszabadkőművesek a szabadkőműveseket a zsidókkal azonosítják. 1903-ban volt nyilvánosságra hozva egy antiszemita szöveg (Szioni bölcsek jegyzetei) amely egy terv megvalósítását írja le, miszerint a zsidóság magasabb szintű szabadkőműves páholyok megalakításával akarja elérni az uralmát a világon. 1926-ban Erich Ludendorf tábornok (később Hitler közeli munkatársa) kiadta a könyvét:”A szabadkőművesség megsemmisítése a titkaik leleplezésével”. Könyvében firtatja és felvázolja a „zsidók – szabadkőművesek és jezsuiták” láncolatát. Akkor lett népszerű a közmondása, hogy „ a szabadkőművesek titka a zsidó”. Nem kell hangsúlyoznom, hogy Ludendorff legtöbb gondolatát átvették a nácik.

Helmut Andics, osztrák újságíró, azt állítja, hogy a vulgáris történelem írás, kialakított három képet a globális ellenségről, három világ összeesküvést, akik magukra akarják rántani a világ uralmát: a kommunizmus, a zsidóság és a szabadkőművesség. Hangsúlyozza, hogy gyakran használják az egyenletet, miszerint : a kommunisták-szocialisták azok zsidók és minden zsidó szabadkőműves.

szabadkomuvesek
Abban az időben, amikor a zsidók még ki voltak zárva, minimálisan a szociális gettóba, a szabadkőművesek kinyitották előttük az ajtót. 1742-ben az első Bécsi páholy, aminek a tagjai magas rangú arisztokraták voltak, maguk közé fogadták a Genfi Jacques Pallard, ékszerészt. Ahogy Andics állítja, sok zsidó valamiféle lelki menedéket talált a szabadkőművesek közt, ami természetesen kihasznált az antiszemitizmus.”A zsidóból Isten gyilkos, kizsákmányoló és ráadásul még szabadkőműves is lett”. 1918-ban a fiatal Ausztriában választási kampány jelszó lett a „Harc a zsidó-bolsevik veszély ellen.” Lüger, Bécs polgármestere az „áruló Magyarország” elleni harcos, sokat használta a „zsidó-magyar szabadkőműves” összefüggésű kifejezést. A fő indokai, hogy miért vannak a zsidók azonosítva a szabadkőművesekkel: „ A szabadkőművesek szertartásának az eredete állítólag az Ótestamentumban van, és ezért a szabadkőművesség a zsidóság egy változata. A szabadkőművesek szervezete, állítólag zsidók alkotják. Léteznek tiszta zsidó páholyok is, és ezért a szabadkőművesség zsidó mozgalom.” Ez állításokhoz, hozzá lehet tenni, hogy a zsinagógai istentiszteletben sok keresztény rituális van és a szabadkőművesség mozgalmának megalapítói, angol – protestáns keresztények voltak. A tolerancia gondolatának a megvalósulása a szabadkőműves mozgalomban szintén időt követelt. A Német szabadkőműveseknél sokáig tartott a belső harc a a zsidók felvétele ellen. A két világháború közt antiszemitizmus uralkodott sok páholyban. Így a zsidóknak meg kellet elégedniük a „sarok páholyokkal” amelyeket pedig nem ismertek el a nagypáholyok. Az Ó porosz keresztény irányzatú nagypáholyok, amelyek svéd ágból keletkeztek, nem vesznek maguk közé zsidót még ma sem. Tehát vannak páholyok amelyek minden feltétel nélkül befogadják a zsidókat, olyan keresztény páholyok amelyek, ahol csak akkor veszik maguk közé a zsidókat ha Jézushoz jelentkeznek, tiszta zsidó páholyok és páholyok zsidók nélkül. Kischke, szabadkőműves páholy tiszteletbeli mestere szerint, a szabadkőművességben a zsidóknak nincs a lakosság száma arányához viszonyítva, átlagon felüli száma és nincsenek összefüggésben a szinkronizmussal.

Összefoglalva és befejezésül a szabadkőművesekről

A Humanum Genus pápai enciklika megjelenése után általánossá vált a szabadkőművesek világuralomra törekvésének a gondolata. Ezt tetézték az I. világháborút lezáró békék, a 1917-es oroszországi forradalom, valamint a tanácsköztársaságok létrejötte. A két világháború között megerősödött a nézet, amely szerint a szabadkőművesség a zsidókkal és a bolsevikokkal összeesküdve gyakorolják a világhatalmat. Sajnos ez napjainkig élő felfogás, amely mára kiegészült a szabadkőművesség cionizmussal való összefonódásának és a globalizációban játszott szerepének hangsúlyozásával.

Serge Hutin a „Titkos társulatok” című könyvéből megtudhatjuk, hogy két fajta titkos társulatok léteznek: politikailag titkosak és kezdeményezve titkosak. A különbség a kettő között az, hogy a politikailag titkos társulatok, igyekeznek titkolni főleg a tevékenységeiket, tagjaik nevét és a tevékenységük az állami hatalom illetve hatalmak ellen irányul. Ezek a társulatok gyakran korlátozva vannak, mert politikai céljaik vannak, de ha elérik a céljukat, akkor megszűnnek.De más a helyzet ha globalizálódtak. A kezdeményezve titkos társulatok , amelyek közé tartoznak a szabadkőműves társulatok is, nem igyekeznek titkolni létezésüket, törvényeik és a gyülekezeti helyük ismeretes, de még a tevékenykedésük is. Csak a szertartásaik „titkosak”, a laikusnak érthetetlenek és misztikusak. Éppen ezért „zártak”, hogy jelképeik, ismertető jeleik és a szertartásaik csak a tagjaiknak legyen világos.

Serge Hutin
Serge Hutin

A szabadkőművességben az alapot a páholyok alkotják, ahol a mesterek és a tagok jelenlétében folyik a „kőműves munka”, ami egy bizonyos önképzés a kultúra és tudomány terén. A „munka” nem csak a páholy karitatív tervének kidolgozásában alapul, de tudományos aktivitásban is. A „munka” a testvérek érdekei szerint volt szétosztva. Az etika, közgazdaság, kultúra, művészet aktuális problémáinak megoldásán dolgoztak Politikai, vallási és a rasszista problémák megoldásai a páholy munkájából ki volt zárva. A páholy tagjai választhatnak egy bizonyos témát, amit előadás formájában a páholy előtt előadnak. Az előadás után következett a „közös vacsora”, ahol a testvérek értékelték illetve kritizálták az elhangzott előadást. A páholy kutató munkájának ez a típusa megmaradt a mai napig. A feldolgozott munkákat a szükség szerint publikálták. Több esetben a páholy saját maga adta ki, de egy példányt mindig a páholy levéltárába helyeztek el. Ilyen tudományos munkák kezdeményezés alapján alakult meg a Vörös kereszt, Nemzetek társulata és az Emberi jogok ligája is. Az 1995 júniusában zárt ajtók mögött megvalósult prágai nemzetközi konferencián, tizennégy európai ország szabadkőműves páholyai, illetve szövetségesi jöttek össze. A konferencia anyagából könyv is készült. Hogy nem érzéktelenek a nemzeti problémák iránt, hogy további feldolgozásra három jogcsoportot különböztetett meg:

-egyetemes jogokat

-egyetemes kulturális jogokat (identitás, anyanyelvi kultúra, nyelvhasználat és képzés joga)

-közösségi léthez való jog.

A történelmi fejlődésen átment szabadkőművesség, filantropikus és humán szervezet, amelynek célja anyagilag és erkölcsileg felemelni az emberiséget, tanítani toleranciára és elutasítani a vallási, nemzetiségi és faji különbségeket, a kegyelmes és művelt emberek általános testvériségének kialakulását, akik képesek és hajlandók haszontalanul segíteni saját nemzetüknek és az egész világnak.

penzvilag
Nincsenek olyan tények amelyek meggyőztek volna arról, hogy világméretű szabadkőműves összeesküvés áldozatai lennénk. Ma akik a világot, világrészeket illetve országokat irányítanak, azokat a pénzvilágban kell keresnünk, mert a globalizált világban nagyon gyors a pénz, tőke és az áru szabad mozgása. A világ politikai és pénzügyi nagy emereinek tikos, gyakran illegális összejöveteleiket, ahol csak az ő saját érdekeinek megvalósulásáért, elemezik, tervezik és döntéseket hoznak országok és világrészek sorsáról, ezeket nem nevezhetjük szabadkőműveseknek. Ezektől az emberektől nagyon messze van a filantrópizmus, a humanitás, erkőlcs, emebriség és más tulajdonság ami a szabadkőművesekre jellemző. Rámutattam és megmagyaráztam az okát a szabadkőművesek titokban tartott szertartásainak, de munkájuk eredménye nem titkos. A világ pénzügyi és politikai nagyemebereinek titkos tevékenységében minden titkos és a jelenlegi szabadkőművesek is csak az ő eszközei lehetnek mint a világ lakossága. De ez már a következő téma.

ablakavilagra.hu/magyarno.com

Hozzászólás

Powered by Facebook Comments

One thought on “A katolikus egyház és a szabadkőművesek viszonya

  1. Ennyi hülyeséget azért lehet leirni, mert nincs érettségije.
    Akit érdekel a témakör, annak a felvilágosodás kora
    – val kell tisztában lennie. Ez középiskolás tananyag.
    De van honlapjuk is a Szabadkőmüveseknek,
    nem a degenerált hitleri döglött szellemet kell majmolni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post Ferenc pápa megtörte a hagyományokat, rögtönzött beszédével meglepett mindenkit
Next post Több szabolcsi településen ételt osztanak a katonák

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás